תנאי שימוש

[עודכן לאחרונה מאי, 2019]

 

ברוכים הבאים לאתר www.smartfunding.co.il (" האתר ") המופעל על ידי חברת סמארט פנדינג בע"מ, ח.פ. 515918811 (" סמארט פנדינג "). סמארט פנדינג מפעילה, באמצעות האתר, פלטפורמה אינטרנטית, כ"רכז הצעה", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, לגיוס כספים מן הציבור תמורת הקצאת מניות או איגרות חוב על ידי חברות מגייסות.

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה (" תנאי השימוש ") ולהסכמתך למדיניות הפרטיות של האתר. עליך לקרוא תקנון זה במלואו בקפידה, לפני השימוש באתר. תשומת ליבך מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין סמארט פנדינג וכי ככל שאינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, עליך להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר. עצם שימושך באתר מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש, כפי נוסחם מעת לעת.

 

 

 • הגדרות

 

למונחים להלן תהא המשמעות המפורטת לצדם:

" הצעה "

-

הצעת ניירות ערך מוצעים של חברה מציעה, לפי סעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך, ותקנות ההצעה שהותקנו מכוחו.

" חברה מציעה "

-

כהגדרתה בתקנות ההצעה.

" חוק ניירות ערך "

-

חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

" מזמין "

-

כל אדם אשר הזמין את ניירות הערך המוצעים באמצעות אתר האינטרנט, ויראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר, כיחיד.

" משקיע "

-

מזמין אשר השלים את הרכישה ומחזיק את ניירות הערך המוצעים שהזמין במסגרת ההצעה, כולם או חלקם.

" משקיע כשיר "

-

משקיע מהסוג המנוי בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.

" משתמש "

-

כל אדם הניגש (access) לאתר באמצעות תקשורת מקוונת (on-line), לרבות תאגיד, ובכלל זה חברה מציעה.

" ניירות ערך מוצעים "

-

מניות או איגרות חוב של חברות מציעות שונות המוצעים במסגרת הצעות המפורסמות באתר.

" כספי ההזמנה "

-

סך הכספים ששולמו על ידי המזמינים בהצעה בעד ניירות הערך המוצעים בה.

" סכום   גיוס   מזערי "

-

סך הכספים המזערי שמבקשת החברה המציעה לגייס במסגרת ההצעה, כפי שיוצג בכל הצעה.

" סכום גיוס מרבי "

-

סך הכספים המרבי שמבקשת החברה המציעה לגייס במסגרת ההצעה, כפי שיוצג בכל הצעה.

" תוכן "

-

נתונים מכל מין וסוג שהוא (טקסט, תמונה, צליל, גרף, סרטון, אודיו, תוכנה, קוד, גרפיקה, עיצוב, נתונים, איור, הנפשה, תרשים, קובץ, תוכנה ו/או מאגר נתונים) המופיעים באתר, לרבות אך לא רק, מידע אודות ניירות ערך, אחזקות בניירות ערך, זכויות הנלוות לניירות הערך, הצעות, מנפיקים, יועצים מקצועיים.

" תקופת ההגשה "

-

התקופה הנקובה בהצעה, אשר תתחיל לא לפני המועד הקבוע בתקנות ההצעה, תימשך למשך התקופה ותסתיים לא יאוחר מהמועד הקבוע בתקנות ההצעה.

" תקנות ההצעה "

-

תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017.

 

 

 • כללי

 

  1. לשם נוחות הקריאה תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
  2. רק האמור בתנאי השימוש יחייב את סמארט פנדינג. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי השימוש ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, יגבר האמור בתנאי השימוש.
  3. סמארט פנדינג שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. הודעה על עדכון תנאי השימוש תופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של תנאי השימוש.

 

 

 • פעילות סמארט פנדינג

 

סמארט פנדינג היא רכז הצעה כמשמעות המונח בסעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך ותקנות ההצעה. ככזו, פועלת סמארט פנדינג בהתאם לכל דין החל על הצעה ומכירה של ניירות ערך של חברות מציעות באמצעות האתר. בהתאם וכנדרש על פי סעיף 35לט לחוק ניירות ערך, סמארט פנדינג רשומה במרשם הרכזים המנוהל על ידי רשות ניירות ערך. רשות ניירות ערך רשאית לבטל את רישומה של סמארט פנדינג במרשם הרכזים בשל כל אחת מהסיבות המנויות בחוק ניירות ערך ובתקנות ההצעה. ככל שיבוטל הרישום כאמור, תודיע על כך סמארט פנדינג למשתמשים בהקדם.

 

 

 • רישום לאתר

 

  1. חלק מן השירותים והתכנים באתר זמינים רק למשתמשים רשומים.
  2. על מנת להירשם לאתר, על המשתמש לפתוח חשבון משתמש בעל קוד כניסה אישי, באמצעות מילוי טפסי הרשמה ייעודיים (" חשבון המשתמש "). בעת יצירת החשבון, המשתמש מחויב למסור פרטים מלאים ונכונים. סמארט פנדינג שומרת לעצמה את הזכות לבחון את הפרטים שנמסרו ולנקוט באמצעים אשר נועדו לבסס את נכונותם ושלמותם. המשתמש מתחייבת לעדכן את פרטיו, ככל שיחול בהם שינוי, ולדווח לסמארט פנדינג באופן מיידי על כל שינוי מהותי בהם.
  3. על המשתמש לשמור על הסיסמא לחשבון המשתמש באופן מאובטח ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים לכך. המשתמש יודיע לסמארט פנדינג מיד על כל כניסה לא מורשית לחשבון המשתמש שלו או אירוע אבטחת מידע שארע במהלך השימוש באתר. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם לו ו/או לסמארט פנדינג ו/או למשתמשים אחרים באתר עקב שימוש בלתי מורשה שנעשה בחשבון המשתמש שלו.
  4. סמארט פנדינג רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה של משתמש לאתר, לרבות למנוע ממשתמש להשתתף בהצעות המפורסמות באתר ו/או לרכוש ניירות ערך מוצעים במסגרתן, לסרב לרישום משתמש לאתר וכן להשעות או למחוק חשבון משתמש קיים, בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן:
 1. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו על פי הצעה מסוימת שהשתתף בה, או שהתברר שאלו לא היו נכונים, מלאים או מדויקים;
 2. המשתמש מעל באמון סמארט פנדינג, לרבות באמצעות הזנת ו/או העברת מידע שגוי באתר לגביו או לגבי כל צד שלישי;
 3. כל מקרה אחר לפיו סמארט פנדינג תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מניעת הגישה, סירוב הרישום, השעיה או מחיקה של חשבון משתמש רשום קיים, דרושה לשם השמירה על אינטרסים של סמארט פנדינג ו/או של משתמשים אחרים;
  1. המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה בכל מקרה שסמארט פנדינג סירבה לרושמו לאתר, ו/או שחשבונו הושעה או נמחק על ידה, בהתאם לאמור לעיל, וכי הוא לא יבוא בטענה או דרישה כלפי סמארט פנדינג , ולא יהיה זכאי לכל תרופה או פיצוי בשל כך.

 

 

 • ההצעות

 

  1. סמארט פנדינג מפרסמת באמצעות האתר הצעות של חברות מציעות שונות וכן פרטים לגבי כל הצעה, הכוללים בין היתר, את תנאי ההצעה, תקופת ההגשה, סכום הגיוס המזערי, סכום הגיוס המרבי, תכנית עסקית, ייעוד תמורת הגיוס וכיו"ב, והכול כפי שנדרש על פי דין.
  2. ההצעות המפורסמות באתר מופנות לכלל המשתמשים, אך ההשתתפות בהן, ובכלל זה הזמנת ורכישת ניירות ערך המוצעים במסגרתן, תתאפשר לאחר שהמשתמש יעבור הליך זיהוי, ויעמיד מידע והצהרות בהיקף ובאופן שתקבע סמארט פנדינג , מעת לעת.
  3. המשתמשים יהיו רשאים להזמין ניירות ערך מוצעים במהלך תקופת ההגשה בלבד. עד לסיומה של תקופת ההגשה, יוחזקו כספי המזמינים בחשבון נאמנות ויושקעו בהתאם לחוק ניירות ערך ולתקנות ההצעה. כל מזמין יהיה זכאי לבטל את הזמנתו לרכישת ניירות הערך המוצעים עד למועד סיום תקופת ההגשה, והכספים ששילם בעדם יושבו לו בכפוף לתנאי ההצעה ולהוראות כל דין.
  4. אם עד לסיומה של תקופת ההגשה, לא יושלם גיוס של לפחות סכום הגיוס המזערי שנקבע במסגרת ההצעה, יוחזרו למזמינים כספי ההזמנה על פירותיהם, והכול בכפוף להוראות הדין ולתנאי ההצעה. אם עד לסיומה של תקופת ההגשה יושלם גיוס של לפחות סכום הגיוס המזערי שנקבע בהצעה, יועברו כספי ההזמנה של המזמינים על פירותיהם מחשבון הנאמנות לחשבון החברה המציעה, כנגד הנפקת ניירות ערך מוצעים למזמינים, והכול בכפוף ובהתאם להוראות הדין ולתנאי ההצעה.
  5. אם טרם סיומה של תקופה ההגשה הושלם הגיוס של סכום הגיוס המרבי, ניתן יהיה להמשיך ולהגיש הצעות עד תום תקופת ההגשה. בתום תקופת ההגשה סכום הגיוס המרבי מתוך כספי ההזמנה של המזמינים על פירותיהם יועברו מחשבון הנאמנות לחשבון החברה המציעה, כנגד הנפקת ניירות ערך מוצעים למזמינים פרו ראטה לסכום הגיוס המירבי , והכול בכפוף ובהתאם להוראות הדין ולתנאי ההצעה. כל סכום שנאסף מעבר לסכום הגיוס המירבי יוחזר למזמינים, כל אחד לפי חלקו.
  6. יובהר כי השתתפות בהצעות השונות, ובכלל זה הזמנת ורכישת ניירות ערך מוצעים במסגרתן, מהווה עסקה בין החברה המציעה לבין המשקיע. סמארט פנדינג אינה צד לעסקה זו, אלא רק מספקת את הפלטפורמה לביצועה בכשירותה כרכז הצעה על פי דין.
  7. סמארט פנדינג עשויה להשתתף בהצעות, בעצמה או באמצעות חברות קשורות, ובכלל זה לרכוש ו/או לקבל ניירות ערך מוצעים, לפי שיקול דעתה הבלעדי , מבלי שיהיה בהשקעת החברות הקשורות של סמארט פנדינג משום הבעת עמדה בנוגע לכדאיות ההשתתפות בהצעה, והכול בכפוף להוראת כל דין.
  8. ציון ו/או אישור אלקטרוניים של המשתמש באופן המתבקש באתר, לרבות בדבר קריאה, הבנה והסכמה לתכנים ו/או להשתתפות בהצעות השונות המתפרסמות באתר, ובכלל זה להזמנה ולרכישה של ניירות ערך במסגרתן, תהיה בעלת תוקף משפטי מחייב כהסכמה, אישור וחתימה לכל דבר ועניין ותחייב ותזכה את המשתמש ללא צורך בחתימה ידנית או אחרת של המשתמש.
  9. הזמנת ניירות הערך המוצעים תהיה כפופה לקבלת הצהרה מהמזמין, בין היתר, בדבר הכנסתו השנתית וכשירותו להשתתף בהצעה ללא חריגה מהגבלות סכומי ההשקעה החלים עליו בחברה המציעה ו/או בכלל השקעותיו על פי תקנות ההצעה. סמארט פנדינג לא תקבל הזמנה של ניירות ערך מוצעים ממזמין שלא מסר את ההצהרות הנדרשות לצורך השלמת ההזמנה. סמארט פנדינג מסתמכת על הצהרת כל מזמין ועל פרטים שימסור לה לצורך קביעת כשירותו להשתתף בכל הצעה. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לעדכון פרטים אלו, ככל שיחול בהם שינוי, ולדווח לסמארט פנדינג על כל שינוי מהותי בהם.

 

 

 • הגבלות

 

ידוע למשתמש כי על פי הדין חלות הגבלות ביחס לסכום התמורה המרבי המותר לחברה מציעה לגייס בתקופה של 12 חודשים עוקבים שקדמו להצעה, וכן ביחס לסכום ההשקעה המרבי המותר למזמין שאינו משקיע מוביל להשקיע בהשקעה בודדת ובמספר השקעות מצטברות במהלך תקופה של 12 חודשים שקדמו להצעה החלות על כלל השקעותיו על פי תקנות ההצעה, בהתאם להכנסתו השנתית, והכול כמפורט בסעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך ותקנות ההצעה על פיו.

 

 

 • גורמי סיכון בהשתתפות בהצעה

 

  1. הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך ובהשתתפות בהצעה משתנים, בין חברה מציעה אחת לאחרת, בהתאם בין היתר, לסוג ואופי פעילותה ומורכבותה. לאור זאת, ישנם גורמי סיכון אשר מטבע הדברים אינם מוצגים להלן, ויוצגו למשתמש במסגרת ההצעות.
  2. השקעה בניירות ערך של חברות באופן כללי, ושל חברות בשלבים מוקדמים בפרט, מאופיינת ברמה גבוהה של סיכון. חברות בשלבים מוקדמים מאופיינות כחברות עם היסטורית פעילות מצומצמת, ואי-ודאות לגבי התפתחותן. על המשקיע להכיר בכך שהוא עלול לאבד את מלוא השקעתו.
  3. הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך והשתתפות בהצעות המפורסמות באתר, כוללים בין היתר את אלו (בנוסף לסיכונים הייחודיים לכל חברה מציעה כמפורט במסגרת כל הצעה):
 1. ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
 2. אפשרות כי החברה המציעה תגיע לחדלות פירעון ו/או פירוק, ומחזיקי ניירות הערך המוצעים יאבדו את מלוא כספי השקעתם;
 3. אפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה, נוכח היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות של החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסיה המהותיים או עסקאות אחרות עם בעלי עניין בה;
 4. היעדר שוק ציבורי הואיל וניירות הערך המוצעים אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או בכל בורסה אחרת, ולכן יתכן שמחזיק ניירות ערך של החברה המציעה לא יצליח למכור את ניירות הערך המוצעים.
 5. שיעור אחזקות כל משקיע בהון החברה המציעה עשוי להידלל כתוצאה מהקצאות עתידיות של ניירות ערך שלה, לרבות אך לא רק, במסגרת גיוסי הון עתידיים של החברה המציעה, ככל שיהיו, והכול בכפוף לזכויות הצמודות לניירות הערך המוצעים.
 6. סיכונים הכרוכים בהשקעות באופן מקוון על פי מודל ההצעה ("מימון המונים"), ובכלל זה פערי מידע בין משקיעים, חוסר יכולת של הציבור לנהל משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה, היעדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה בהתחשב בהיקפה.
 7. המחיר לנייר ערך מוצע משקף את שווי החברה המציעה לפי הערכת הנהלת החברה המציעה, ואינו מבוסס על הערכת שווי או חוות דעת של גורם פיננסי או כל גורם מוסמך אחר.
 8. בניגוד לגורמים מפוקחים רבים המחויבים בדרישות שנועדו להגן את יציבותם הפיננסית (כגון: דרישות להון עצמי מזערי), פעילות החברה המציעה אינה מפוקחת והיא עלולה להיות בלתי יציבה ללא התראה למחזיקי ניירות הערך שלה, ובאופן שיגרור אי עמידה בהתחייבויותיה כלפיהם.
  1. לאור הסיכונים הכרוכים בהשקעות בניירות ערך בכלל, ובחברות בתחילת דרכן בפרט, סמארט פנדינג ממליצה למשתמשים לבצע פיזור השקעות, ולהשקיע סכומים אשר יש ביכולתם הכלכלית לספוג את הפסדם.

 

 

 • ייעוץ בהשקעות

 

  1. סמארט פנדינג אינה מספקת ייעוץ כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ בהשקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, והיא אינה בעלת רישיון לייעוץ בהשקעות, לשיווק השקעות או לניהול תיקי השקעות.
  2. סמארט פנדינג או מי מטעמה אינם מעניקים ייעוץ ו/או המלצה, באופן מפורש או משתמע, לגבי כל הצעה או השתתפות בה, לרבות, אך לא רק, ייעוץ ו/או המלצה בנוגע לגיוס הון ו/או חוב, לרכישה או מכירה של ניירות ערך, ואינם מספקים דירוג לניירות הערך המוצעים במסגרת ההצעות המוצגות באתר. כל פעולה או שימוש בשירותים הניתנים באתר נעשה לפי שיקול דעתו המוחלט של המשתמש, ובאחריותו בלבד.
  3. התוכן המופיע באתר, הוא לידיעה בלבד ואין לראות בו כל ייעוץ ו/או המלצה לגבי ההתקשרות עם סמארט פנדינג ו/או לגבי השתתפות בהצעה כלשהי או כדאיותה. התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות, ייעוץ עסקי, ייעוץ חשבונאי, משפטי, מיסויי או כל ייעוץ אחר הנדרש בהתאם לנסיבות הפרטניות של כל משתמש. בקבלת החלטת השקעה, על המשתמשים להסתמך אך ורק על בדיקה שהתבצעה על ידם ו/או על ידי מי מטעמם אודות ההצעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשתתפות בה.
  4. אין לראות בפרסום הצעה כלשהי באתר, כאישור לפרטים המובאים בה, למהימנותם, או שלמותם ואין בפרסום זה משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים. סמארט פנדינג נוקטת אמצעים סבירים לבדוק כי ההצעה ותנאיה מקיימים את הוראות חוק ניירות ערך ותקנות ההצעה, כפי שנקבעו על ידה, בשים לב לפעילותה של החברה המציעה, היקפה ומורכבותה; למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור, המפורטים בהצעה, סמארט פנדינג אינה בודקת את נאותות ההצעות או את כדאיותן, את החברות המציעות ו/או בעלי שליטה ו/או נושאי משרה בהן. סמארט פנדינג אינה מחווה דעתה, באופן מפורש או משתמע, בדבר כדאיות ההשקעה בניירות ערך מוצעים ו/או בדבר סיכויי ההצלחה של החברות המציעות ו/או בדבר יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן ובמצגיהן למשקיעים.

 

 

 • תשלומים

 

  1. השימוש באתר וההשתתפות בהצעות השונות המתפרסמות בו אינם כרוכים בתשלום.
  2. פרסום הצעות באתר על ידי חברות מציעות שונות כרוך בתשלום לסמארט פנדינג כפי שיקבע בהסכמים בינה לבין כל חברה מציעה. חברה מציעה עשויה לשאת גם בתשלומים נוספים לצורך הכנת מוצגים, מסמכים ודיווחים בקשר להצעה ולאחר השלמת העסקה, והכול בהתאם להוראות הדין ולתנאי ההצעה.
  3. בנוסף לתשלומים לעיל, תחולנה עמלות העברה בנקאית ו/או עמלות סליקה אשר יגבו על ידי חברות סליקה בקשר להצעה. סמארט פנדינג לא תישא בעמלות סליקה ו/או העברה בנקאית שעשויות לחול בקשר עם התשלום על ידי המזמין לסמארט פנדינג ו/או מסמארט פנדינג למזמין ו/או מסמארט פנדינג לחברה המציעה, אשר ינוכו מן הכספים שיוחזרו למזמינים או מן הכספים שיועברו לחברה המציעה, לפי העניין.
  4. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לתשלום ודיווח על כל התשלומים, העמלות והמיסים הרלוונטיים הקשורים בשימושו באתר, ובכלל זה, עמלות צדדים שלישיים וכל חבות מס על פי הדין החל.

 

 

 • קניין רוחני

 

  1. האתר והתכנים שלו מהווים רכושה הבלעדי של סמארט פנדינג. סמארט פנדינג היא הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ו/או בתכנים שלו, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר ו/או בתכנים שלו. אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתקנון זה.
  2. אף תוכן או שירות הניתן באתר לא ייחשב כהקניה למשתמש של כל זכות, רישיון, או רשות מכל סוג שהוא, לא במפורש או במשתמע, או בכל דרך אחרת שיש בה כדי להקנות זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא. כל התכנים שתפרסם סמארט פנדינג או מי מטעמה באתר, לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר (logos), עיצוב האתר, הינם רכושה של סמארט פנדינג, או שהיא בעלת זכויות השימוש בהם. המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להעביר, או להשתמש בתכנים המופיעים באתר בכל אופן אחר המפר את זכויות סמארט פנדינג או זכויות כל גורם אחר בהם, למעט אם פעולה כאמור הותרה באופן מפורש על ידי סמארט פנדינג בתנאי השימוש או אם נתנה סמארט פנדינג את הסכמתה בכתב לכך.
  3. המשתמש מודע לכך שתכנים שישתף, יפרסם או ימסור באתר, יהיו נחלת הכלל והוא מקנה בזאת לסמארט פנדינג ולשאר המשתמשים באתר זכות שאינה מוגבלת בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כאמור כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה.

 

 

 • הצהרות המשתמש

 

המשתמש מצהיר בזאת כלפי סמארט פנדינג ושאר המשתמשים באתר כדלקמן:

 1. כי כל התקשרות בינו לבין סמארט פנדינג, החברה המציעה וכל משתמש אחר באתר בקשר עם השתתפותו בהצעה ורכישת ניירות ערך מוצעים במסגרתה, נובעת מהחלטתו הרצונית והבלעדית, לאחר שהפעיל שיקול דעת ובחן את ההצעה וההשלכות הכרוכות בהשתתפות בה.
 2. כי עמדו לרשותו כל הכלים והמידע הנחוצים לו על מנת לקבל החלטה בדבר ההשתתפות בהצעה ורכישת ניירות הערך המוצעים במסגרתה, וכי מידע זה נבדק ונבחן על ידו בקפידה ולשביעות רצונו.
 3. כי יקרא בעיון נתוני כל הצעה ותנאיה במלואם, יוודא כי הם מובנים וברורים לו, בטרם ישתתף בה ויזמין ניירות ערך מוצעים במסגרתה.
 4. כי הוא בעל יכולת להעריך ולאמוד את המגבלות והסיכונים המפורטים בהצעות השונות שישתתף בהן, ואת הסיכון העסקי ברכישת ניירות ערך מוצעים של חברות מציעות שונות וכי הוא מודע לאפשרות שיספוג והינו בעל יכולת לספוג אובדן של מלוא הכספים שישקיע.
 5. כי הינו בעל אמצעים, ידע וניסיון לעמוד באובדן של מלוא הכספים שישקיע.
 6. כי הוא מודע למגבלות החלות על פי דין על סכום ההשקעה המרבי שהוא רשאי להשקיע בהשקעה בודדת, ועל סך ההשקעות המרבי שהוא רשאי להשקיע בתקופה של 12 חודשים עוקבים, החלות על כלל השקעותיו על פי תקנות ההצעה, בהתאם להכנסתו השנתית (" הגבלות   סכומי   ההשקעה ").
 7. כי הוא מאשר שיקרא בעיון את הגבלות סכומי ההשקעה הקבועות בתקנות ההצעה, טרם היענותו להצעה כלשהי, וכי בהיענותו להצעה הוא לא חורג מהגבלות סכומי ההשקעה החלות עליו בהשקעה בודדת בחברה המציעה ובסך כל השקעותיו על פי תקנות ההצעה.
 8. כי ידוע לו שאם יחרוג מהגבלות סכומי ההשקעה החלים עליו בהשקעה בחברה המציעה ו/או בכלל השקעותיו על פי תקנות ההצעה, הוא לא יוכל להשתתף בהצעה והזמנתו לרכישת ניירות ערך מוצעים תהיה בטלה וחסרת כל תוקף, ויוחזרו לו הכספים ששילם בעד ניירות הערך המוצעים בהתאם להוראות הדין ותנאי ההצעה, בניכוי ניכויים מותרים ועמלות העברה.
 9. כי היענותו להצעה ורכישתו את ניירות הערך המוצעים, אינם בניגוד לכל דין או הסכם שהוא צד לו, ואינם מהווים הפרה של התחייבות כלשהי שלו כלפי צדדים שלישיים כלשהם.
 10. כי ידוע לו שלא יהיה רשאי להמחות לאחרים את זכותו לרכוש את ניירות הערך המוצעים שיזמין, וכי השקעתו בחברה המציעה נעשית עבורו בלבד, ולא עבור אחרים.
 11. כי קיימים ברשותו, כל האישורים הדרושים לצורך השקעה בחברה מציעה ורכישת ניירות הערך המוצעים, ובכלל זה – ככל הנדרש על פי דין - אישור רואה חשבון כי גובה הכנסותיו השנתית עונה על אחת האפשרויות המנויות בתקנת משנה 15(ב)(1) עד (2) לתקנות ההצעה.
 12. כי ידוע לו שסמארט פנדינג אינה מחווה דעה, במפורש או במשתמע, בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים ו/או כדאיות ההשקעה בהם ו/או בדבר סיכויי ההצלחה של החברות המציעות ו/או בדבר יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן ובמצגיהן המפורטים בהצעות. בנוסף, ידוע לו כי למעט הבדיקות המפורטות בהצעה, סמארט פנדינג אינה בודקת את נאותות ההצעה, את החברה המציעה ו/או בעלי שליטה ו/או נושאי משרה בה.
 13. כי ידוע לו שסמארט פנדינג מסתמכת על מצגי החברות המציעות, כדי לוודא כי ההצעות ותנאיהן מקיימים את כל התנאים הקבועים בסעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך ובתקנות ההצעה, ומסתמכת על מצגי החברות המציעות על מנת לוודא כי לא מתבצעות תרמיות בהצעות השונות, ללא ביצוע בדיקות עצמאיות משלה בעניינים אלו (למעט כנדרש על פי דין).
 14. כי ידוע לו שסמארט פנדינג מסתמכת על הצהרותיו ועל הצהרותיהם של מזמינים אחרים בהצעות, על מנת לוודא כי הוא ויתר הנענים להצעה עומדים בהגבלות סכומי ההשקעה החלים עליהם.
 15. כי ידוע לו שסמארט פנדינג רשאית להשתתף בהצעות המתפרסמות באתר ולרכוש ניירות ערך מוצעים במסגרתן, וכן לקבל ניירות ערך מוצעים בתמורה לשירותיה לחברות המציעות, כמפורט בהצעות.

 

 

 • חובות המשתמש

 

המשתמש מתחייב בזאת כלפי סמארט פנדינג, כדלקמן:

 1. המשתמש מתחייב שלא יעשה שימוש כלשהו באתר ובשירותים הניתנים בו בניגוד לדין, או שימוש אשר עלול לפגוע בסמארט פנדינג או בצדדים שלישיים. בכלל זה, המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע שבאתר אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של סמארט פנדינג ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; או (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של סמארט פנדינג.
 2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לסמארט פנדינג ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 3. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותים ו/או בתוצרי השירותים ו/או באתר באופן שאינו מותר במפורש בהתאם לתנאי השימוש או באופן החורג מההרשאה שלו.
 4. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של סמארט פנדינג, במקרים בהם סמארט פנדינג תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא סמארט פנדינג רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את דפוסי התנהגות של המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של סמארט פנדינג, כי הם נפגעים מפעילות המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר סמארט פנדינג תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.
 5. המשתמש מתחייב שלא לסייע ו/או לשדל צד שלישי על מנת לעשות פעולה שאינה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות בסעיף ‎ 12 זה.

 

 

 • אחריות ושיפוי

 

  1. סמארט פנדינג מהווה פלטפורמה המתווכת בין חברות מציעות לבין מזמינים ומאפשרת לחברות ויזמים לגייס כספים מהציבור תמורת מניות או רישום בטאבו. סמארט פאנדינג אינה צד לעסקה בין החברה המציעה לבין המשקיע, אלא רק מספקת את הפלטפורמה לביצועה בכשירותה כרכז הצעה על פי דין.
  2. כל הפרסומים והמידע במסגרת ההצעות מסופקים על ידי החברות המציעות. סמארט פנדינג נוקטת אמצעים סבירים לבדוק כי ההצעה ותנאיה מקיימים את הוראות חוק ניירות ערך ותקנות ההצעה, כפי שנקבעו על ידה, בשים לב לפעילותה של החברה המציעה, היקפה ומורכבותה; למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור, המפורטים בהצעה, מובהר כי סמארט פנדינג אינה בודקת את נאותות ההצעות או את כדאיותן, את החברות המציעות ו/או בעלי שליטה ו/או נושאי משרה בהן והיא אינה אחראית על כך. כמו כן, סמארט פנדינג אינה מחווה דעתה ואינה אחראית, באופן מפורש או משתמע, על כדאיות ההשקעה בניירות ערך מוצעים ו/או בדבר סיכויי ההצלחה של החברות המציעות ו/או יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן ובמצגיהן למשקיעים.
  3. כטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה מוחלטת, ולפיכך, האתר חשוף לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות ו/או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העשויות להשפיע על פעילות האתר ולגרום למשתמשים נזקים שלסמארט פנדינג אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש. לפיכך מובהר, כי סמארט פנדינג לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בגין תקלה מכל סוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר והמשתמש פוטר את סמארט פנדינג מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלות טכניות בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר כאמור לעיל ו/או אי-זמינות של האתר, ובכלל זה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי רשת טלפונית ו/או פקסימיליה ו/או כל ספק חומרה או תוכנה וכיו"ב.
  4. סמארט פנדינג עושה כפי יכולתה על מנת שהתוכן והמידע המופיעים באתר יהיו מדויקים ואמינים, עם זאת סמארט פנדינג אינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע והתוכן המופיע באתר, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי. סמארט פנדינג לא תישא בכל נזק או חבות כתוצאה מהסתמכותו של מי מהמשתמשים על תוכן האתר או המידע המופיע בו.
  5. המשתמש מתחייב להגן, לשפות, לפצות ולפטור את סמארט פנדינג , נושאי המשרה בה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל צד קשור אחר, בגין כל תביעה, טענה, נזק, הוצאה, התחייבות, הפסד, אשר ייגרם למי מן הגורמים הנ"ל, עקב שימוש שלא כדין של המשתמש באתר, או עקב הפרת הוראה מתנאי השימוש.

 

 

 • פרסומות

 

  1. האתר עשוי לכלול פרסומות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרים של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים. יובהר, כי סמארט פנדינג אינה אחראית לתוכנם, מהימנותם, אמינותם, מידת דייקנותם ו/או חוקיותם של האתרים ו/או הפרסומות האמורים, מדיניות הפרטיות שלהם, ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם למשתמש, והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם של אותם אתרים ו/או פרסומות. סמארט פנדינג לא תישא בכל נזק (ישיר או עקיף), הוצאה ו/או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים הללו, בשל הסתמכות על האתרים או הפרסומות, על תוכנם ו/או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים ו/או הפרסומות האמורים.
  2. על המשתמש לבחון את מידת התאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי האתרים, ו/או הפרסומות האמורים לעיל וכן את מדיניות הפרטיות שלהם. יובהר כי כל עסקה שתיעשה בהסתמך על פרסומות ו/או אתרים כאמור תיעשה עם המפרסם, וסמארט פנדינג אינה צד לעסקה כאמור ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא למוצרים ושירותים שנרכשו כאמור.

 

 

 • קישורים אלקטרוניים (Links)

 

  1. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי סמארט פנדינג. קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ול סמארט פנדינג אין שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם. סמארט פנדינג אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור לקשר. סמארט פנדינג שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.
  2. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים באתר כדי להעיד על תמיכה של סמארט פנדינג או בתוכנם של אתרים אלו או על כל קשר אחר בין סמארט פנדינג או לבין אתרים אלו או מפעיליהם. אין לקשר בין האתר לבין כל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ואמונותיו או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).
  3. אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לשם הדוגמה בלבד: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).

 

 

 • שירות לקוחות

 

  1. שירות הלקוחות של סמארט פנדינג זמין בימים א - ה בשעות 09:00 – 18:00 במספר הטלפון: 072-3926116 או בדואר אלקטרוני שכתובתו: info@smartfunding.co.il .

 

 

 • שונות

 

  1. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינה יוצרת בינו לבין סמארט פנדינג כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש.
  2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות , כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכמים היחידים התקפים בין סמארט פנדינג לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי השימוש.
  3. במקרה שבו סעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי השימוש לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.
  4. ככל שסמארט פנדינג לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של סמארט פנדינג אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי השימוש על ידי סמארט פנדינג במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
  5. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי השימוש, ביצועו, פירושו, עניין הקשור ו/או נובע ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב ולו בלבד.
  6. סמארט פנדינג רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי השימוש, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת סמארט פנדינג.