פרטים בדבר רכז ההצעה

בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"), ותקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 (להלן: "תקנות ההצעה"), והנחיות רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") שפורסמו מכוחם, מובאים בזה להלן פרטים אודות רכז ההצעה, סמארט פנדינג בע"מ (Smart Funding Ltd.), ח.פ. 51-591881-1 (להלן: "החברה" או "סמארט פנדינג"), פעילותה והתפתחות עסקיה.

למונחים שלא הוגדרו במפורש במסמך זה, תהיה המשמעות שניתנה להם בחוק ניירות ערך ובתקנות ההצעה.

 1. פרטים על החברה

שם חברה:

סמארט פנדינג בע"מ

מספר חברה ברשם החברות:

51-591881-1

מועד רישום במרשם הרכזים:

24 בספטמבר 2019

מען רשום:

רחוב הרכבת 58, תל אביב

טלפון

072-3926116

פקס:

072-3926116

כתובת דוא"ל:

 info.smartfunding@gmail.com

המסמך מעודכן ליום:

31 במאי, 2020

 1. עיקר פעילות החברה והתפתחות עסקיה
  1. סמארט פנדינג התאגדה ביום 29 באוקטובר, 2018, על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999, כחברה פרטית בעירבון מוגבל.
  2. מאז היווסדה פועלת החברה בתיווך הצעות ומכירת ניירות ערך של חברות פרטיות למשקיעים הנמנים תחת התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (להלן: "משקיעים מסווגים"), באמצעות פלטפורמה אינטרנטית, זאת בהתאם לחריגים ו/או הפטורים מהצורך בפרסום תשקיף לפי חוק ניירות ערך (להלן: "הפעילות הנוכחית").
  3. ביום 24 בחודש ספטמבר, 2019, נרשמה החברה במרשם הרכזים, והחלה בפעילותה כרכז הצעה באמצעות פלטפורמה אינטרנטית המופעלת על ידה באתר האינטרנטwww.smartfunding.co.il  (להלן: "הפלטפורמה").[1]
 2. החזקות בעלי העניין בחברה

נכון למועד מסמך זה, מבנה ההחזקות בחברה הינו כדלקמן:

  1. מר איתן כספי הינו בעל עניין, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט-1999, מכוח החזקותיו בהון המניות המונפק והנפרע של החברה, וכן הינו בעל השליטה בה, מכוח זכותו למנות את מרבית הדירקטורים בדירקטוריון החברה.
  2. ה"ה רוברט לאונרד פיליפס, יאיר שאול כספי וגב' לימור ציקרט גנות הינם בעלי עניין בחברה, זאת מכוח החזקותיהם בהונה המונפק והנפרע של החברה.

 

 

 1. הון אנושי ומבנה ארגוני
  1. להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה:

 

 

  1. דירקטורים בחברה: 

שם

רוברט פיליפס

איתן כספי

לימור ציקרט גנות

הילה טל

עינב כהן

מס' ת.ז.

327263547

027173210

017350257

34266353

037236882

תאריך לידה

09/03/1943

28/06/1974

07/12/1971

 

28/10/1977

14/10/1979

מען להמצאת כתבי בי- דין

הגדעונים 11 זכרון יעקוב

תורמוס 145 כפר יונה

הרדוף 9 עומר

רח' הארז 4, חרב לאת

רח' תחכמוני 14א, נווה צדק, תל אביב

נתינות

ישראלית

ישראלית

ישראלית

ישראלית

ישראלית

תאריך תחילת הכהונה

11/2018

24/05/2020

11/2018

עם רישומה של החברה במרשם הרכזים

עם רישומה של החברה במרשם הרכזים

האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה

לא

בעל השליטה בחברה

לא

לא

לא

האם הורשע בעבירה[2] ולא חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע?

לא

לא

לא

לא

לא

חבר בוועדת דירקטוריון

לא

לא

לא

לא

לא

דירקטור עצמאי

לא

לא

לא

כן

כן

בעל מומחיות פיננסית/כשירות מקצועית

כן

לא

כן

כן

כן

עובד בחברה, בחברה בת, בחברה קשורה, בעל עניין בחברה:

כן- בעל עניין בחברה.

כן- בעל השליטה בחברה, מנכ"ל וסמנכ"ל טכנולוגגיות ומערכות מידע בחברה.

כן- בעלת עניין בחברה וסמנכ"לית כספים.

לא

לא

השכלה

General Certificate of Education in London

לימודי טכנאי אלקטרוניקה ומחשבים - אורט יד גיורא עתודאי דיפלומה; קורסים במדעי המחשב –האוניברסיטה הפתוחה  לינוקס; רשתות ואבטחת מידע; קורס CIO ג'ון ברייס

האוניברסיטה הפתוחה –תואר ראשון - מד"ח - כלכלה וניהול

 

תואר ראשון במנהל עסקים

תואר ראשון בכלכלה וניהול

תואר שני במנהל עסקים

עיסוקים נוספים בחמש השנים האחרונות

לא

סמנכ"ל טכנולוגיות ומערכות מידע בחברה; מנהל מערכות מידע בחברת רדבנד תוכנה; עצמאי – מתן שירותי פרסום

הדס הכשרות מקצועיות בע"מ  - מנכ"ל

ב.ג. ליניר בע"מ – מנכ"ל

עצמאית

גזברית

ניהול סיכונים פיננסיים בבנק איגוד לישראל בע"מ

האם הורשע בעבירה ו/או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה ו/או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה?

לא

לא

לא

לא

לא

האם הוכרז כפושט רגל כל עוד לא הופטר?

לא

לא

לא

לא

לא

 

  1. נושאי משרה אחרים

 

שם

יאיר שאול כספי

מס' ת.ז.

027894104

תאריך לידה

29/11/70

מען להמצאת כתבי בי- דין

רח' ההדרים 20 כפר יונה

נתינות

ישראלית

תאריך תחילת הכהונה

18/05/2020

האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה

בעל עניין בחברה, אח של איתן כספי

האם הורשע בעבירה[3] ולא חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע?

לא

עובד בחברה, בחברה בת, בחברה קשורה, בעל עניין בחברה:

סמנכ"ל שיווק בחברה

השכלה

תואר ראשון בכלכלה – מכללת רופין

תואר שני במנהל עסקים – מכללת דרבי

עיסוקים נוספים בחמש השנים האחרונות

מנכ"ל אסכולי אונליין

מנכ"ל יעד פתרונות

האם הורשע בעבירה ו/או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה ו/או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה?

לא

האם הוכרז כפושט רגל כל עוד לא הופטר?

לא

 

  1. נכון למועד מסמך זה, מועסקים על ידי החברה 9 עובדים ונותני שירותים, על פי החלוקה שלהלן:

סמארט פנדינג בע"מ

 

הערות

 

מס' עובדים/נותני שירותים

 

תפקיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

דירקטוריון

-

 

1

 

מנכ"ל

ראו חלוקה בתרשים המתואר בסעיף 4.1 לעיל.

 

3

 

סמנכ"לים

-

 

1

 

ממונה אבטחת מידע

-

 

7*

 

סה"כ

             

* איתן כספי ולימור ציקרט גנות  מכהנים כדירקטורים וכנושאי משרה אחרים בחברה- מנכ"ל החברה וסמנכ"ל טכנולוגיות בחברה וסומנכ"ל כספים, בהתאמה.

 1. נהלי החברה

כרכז הצעה, מחויבת החברה על פי החוק ותקנות ההצעה להחליט על ולקיים נהלים, בין היתר, בדבר אבטחת מידע, שמירת מסמכים ותיעוד, קיום מערכות להבטחת המשכיות פעילות ומניעת תרמיות, ולפרסם מידע לגביהם ולגבי הבדיקות שהיא עורכת בנוגע לחברה המציעה, בעלי שליטה ונושאי המשרה בה.

במסגרת זו נכללים גם הסדרים בדבר יישום ואכיפה של כל נוהל, הטמעתם בחברה (לרבות בקרב נושאי משרה ועובדים), ווידוא אכיפה וציות להוראותיהם, קיום הדרכות מעת לעת ובהתאם לצורך עריכת בדיקות תקופתיות בדבר התאמת הנהלים ועדכונם בהתאם לצורך.

  1. אבטחת מידע

החברה מיישמת את דרישות תורת ההגנה בסייבר לארגונים של הרשות הלאומית להגנת הסייבר (להלן: "תורת ההגנה"). במסגרת זו, אימצה החברה נוהל לעניין אבטחת מידע, שמטרתו להגדיר אמצעים שנועדו לסייע לה לשמור על המידע שלה ועל מידע של גורמים חיצוניים המצוי ברשותה, ולמנוע ככל הניתן, חשיפה ו/או שימוש לא מורשה במידע זה. 

הנוהל מספק בין היתר, הכוונה, תמיכה ותיעוד על מחויבות ההנהלה ליישום אבטחת מידע, זאת באמצעות פרסום הנוהל ויישומו ביחידות החברה. כמו כן, הנוהל כולל, בין היתר, עניינים אלו:

 • יעדי מדיניות אבטחת המידע
   • אבטחת סודיות המידע (Confidentiality).
   • אבטחת אמינות המידע (Integrity).
   • אבטחת זמינות המידע (Availability).
 • משאבי אנוש

תפקיד משאבי האנוש הינו יישום היבטי האבטחה בניהול משאבי אנוש, בדגש על תהליכי קליטה, עזיבה וניוד עובדים, לרבות הגדרת דרישות בתחום מהימנות עובדים בשלב הקליטה. הדרכת עובדים בתחום אבטחת המידע.

 • ניהול סיכונים

הבסיס לפעילות אבטחת המידע הינו תהליך ביצוע הערכת סיכונים תקופתי. פעילות זו תתבסס על קריטריונים מתועדים אשר באמצעותם תחולקנה מערכות המידע לשלוש רמות סיכון: מערכות בסיכון גבוה, בסיכון בינוני ובסיכון נמוך.

 • סיווג ותיוג המידע ומערכות המידע

החברה תבצע סיווג מידע ותגדיר סוגי מידע: מידע רגיש ומידע לא רגיש. כמידע רגיש יוגדרו פריטי מידע הכוללים את הנושאים הבאים:

   • שכר עובדים.
   • תכניות אסטרטגיות ושיווקיות.
   • פרטים אישיים בכפוף לחוק הגנת הפרטיות.
   • פעילויות מסחריות חריגות.
   • מידע על פעילות של לקוחות חברה.
   • יוגדרו נהלים ויופעלו אמצעים טכנולוגיים ופיזיים תומכים להעברת מידע רגיש לגורמי חוץ.
 • מדיניות הקשחה ועדכונים

החברה תבצע הקשחה לכל מערכות החברה על פי דרישות והמלצות של תקני אבטחת מידע בינלאומיים.

 • הפרדת סביבות, פיתוח ,בדיקות וייצור

החברה תבצע הפרדה מוחלטת בין סביבות פיתוח, בדיקות וייצור. מעבר לסביבת ייצור תתבצע רק אחר בדיקה וניהול קפדני סיכוני אבטחת מידע .

  1. נוהל לשמירת מסמכים ותיעוד

החברה קבעה נוהל לעניין שמירת מסמכים ותיעוד, כנדרש על פי תקנות ההצעה, אשר מטרתו קביעת שיטות תיוק, טיפול ואחסון אשר יסייעו בגיבוי המידע, אחזור המידע בשלמותו ואיתור המידע במידת הצורך. להלן עיקרי הנוהל:

 • סוג המסמכים שיישמרו

החברה ו/או מי מטעמה תתעד ותשמור את כל המסמכים, קשיחים ואלקטרוניים, בקשר עם הצעות שנעשו באמצעותה, וכן כל מסמך המכיל מידע רגיש, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "המסמכים").

 • אופן שמירת המסמכים

החברה ו/או מי מטעמה תשמור את המסמכים על גבי עותק קשיח ו/או כקובץ דיגיטלי על גבי מערכות מחשב במקום איחסון דיגיטלי מאובטח, על פי דרישות אבטחה הקבועות בדין ובהתאם לנהלי אבטחת מידע.  

 • תקופת שמירת המסמכים

החברה ו/או מי מטעמה תשמור את המסמכים למשך תקופה בת 7 שנים ממועד קבלת המידע הכלול בהם. הממונה על שמירת המסמכים יחליט בתום התקופה, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, אם לגרוס או למחוק לצמיתות (לפי העניין) את המסמכים או להמשיך להחזיקם במשרדי החברה או בארכיב חיצוני המחויב בשמירת סודיות של המידע הכלול במסמכים.

 • סימון

כל מסמך המכיל מידע רגיש יסומן ככזה, באמצעות הטבעת הנוסח הבא: "מידע רגיש- לעיון מורשים בלבד", או נוסח אחר בעל משמעות דומה.

תיקים המכילים מידע רגיש יסומנו גם הם באופן דומה.

המסמכים יישאו תגיות מתאימות למהות המידע הנכלל בהם, באופן שיסייע באיתור קל ומהיר של המסמך המבוקש.

 • תיוק וגיבויים

המסמכים יישמרו בתיקים ויאוחסנו בארון נעול, אשר המפתח לו שמור רק אצל מי שמורשה לפתוח את הארון, כמפורט בנוהל אבטחת מידע.

המסמכים השמורים במערכות המחשב, יגובו באופן אוטומטי בשרתי הספק של החברה על פי דרישות האבטחה הקבועות בדין ובנוהל אבטחת מידע, למשך תקופה שתיקבע על ידי הממונה על שמירת מסמכים, אשר תאפשר שחזור המידע מתוך הגיבוי.

  1. הבטחת המשכיות פעילות רכז ההצעה

בהתאם לתקנות ההצעה, החברה קבעה נוהל לעניין המשכיות עסקית והתאוששות מאסון, זאת על מנת לשמור על זמינות השירותים ורמת אבטחה נאותה ברשת ומערכות המידע של החברה והשבת המצב לקדמותו על ידי תיאור הפעולות הנדרשות לצורך כך בנוהל ופרקי הזמן לביצוען. במסגרת הנוהל, החברה הגדירה, בין היתר, תרחישי ייחוס אליהם להערכתה היא חשופה, ערכה זיהוי ומיפוי של תהליכי עבודה חיוניים בפעילותה וקבעה את אופן הטיפול הנחוץ לטיפול בכל תרחיש ייחוס וזמני ההתאוששות לכל תרחיש כאמור.

תרחישי האסון הכלולים בנוהל נוגעים, בין היתר, לשלושה גורמי סיכון עיקריים: (א) מצב חירום לאומי, כגון מלחמה, מבצע צבאי, שביתות ממשוכות ומשברים; (ב) אסונות טבע ומגפות, כגון רעידות אדמה, סופות והצפות, שריפות וכיו"ב, ו- (ג) פגיעה בתשתיות מחשוב ותקשורת, בשוגג או בזדון, מעילה או גניבה ופגיעה ברציפות העבודה ובזמינות השירות, ותקלות כתוצאה מכשלים טכניים וטעויות אנוש.

הנוהל מתייחס הן לתרחישי התאוששות מאסון והן לתרחישי הפסקת ו/או השהיית ו/או חיסול פעילותה של החברה כרכז הצעה והבטחת קיום התחייבויותיה כלפי החברות המציעות והמשקיעים בקרות תרחיש כאמור, זאת בין היתר, באמצעות נקיטה האמצעים הבאים:

 • קביעת הסדרי זיהוי של גורמי הסיכון ואנשי המפתח בחברה.
 • הגדרת מצב אסון ותרחישי הייחוס.
 • קביעת הסדרי הכרזה על מצב אסון.
 • הגדרת סדר פעולות למעבר ממצב שיגרה לחירום ולוחות זמנים להתאוששות וחזרה למצב שגרה.
 • קביעת הסדרי תרגול, תחזוקה ועדכון לעובדי החברה וביצוע סקירות תקופתיות.
 • מעבר למבנה חלופי במקרה הצורך.
 • קביעת הסדרי איתור אירועים חריגים ותיעוד הטיפול בהם.

הגדרת פעולות במצב של הפסקת פעילות החברה, לרבות המשך פעילות במתכונת מצומצמת הנדרשת לקיום התחייבויותיה של החברה לצדדים שלישיים, העברת פעילות הפלטפורמה המצומצמת לרכז הצעה אחר, תוך התחייבותו לקיים את התחייבויותיה של החברה כלפי המשקיעים והחברות המציעות דרכה ועוד. מניעת תרמיות

להלן עיקרי הנוהל של החברה לעניין הפחתת הסיכון לתרמיות בהצעות המבוצעות באמצעותה כרכז הצעה:

 • מבוא

בהתאם לתקנה 5(2) לתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 (להלן: "תקנות ההצעה"), על החברה כרכז הצעה להחליט על נהלים ולנקוט אמצעים סבירים במטרה למנוע ככל האפשר תרמיות בהצעות המבוצעות באמצעותה; לעניין "אמצעים סבירים", רכז הצעה רשאי להסתמך על מצגי החברה המציעה, אלא אם כן יש לו יסוד סביר שלא להאמין בנכונותן.

מטרות הנוהל היא לפרט את הנהלים והאמצעים בהם נוקט רכז ההצעה על מנת למנוע ככל האפשר תרמיות בהצעות המבוצעות באמצעותו, לפרט את הבדיקות אותן עורכת החברה ולפרט את המועדים והמקרים בהם יפורסמו באתר האינטרנט של החברה אזהרות בדבר תרמיות בהצעות שגילתה.

 • הגדרות

"ועדת הסינון" - ועדה בראשות מנכ"ל החברה ו/או מי שיוסמך מטעמו, הבוחנת את ממצאי הבדיקות שנערכו לגבי כל חברה מועמדת ומקבלת החלטה באשר להפיכתה לחברה מציעה, כמפורט להלן.

"חברה מועמדת" - חברה המעוניינת לגייס בפלטפורמה.

"תרמית" - כמשמעותה בסעיף 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, בשינויים המחויבים.

 • בדיקות הנערכות על ידי החברה

לגבי כל חברה מועמדת, נערך בחברה תהליך שמטרתו בחינת החברה המועמדת, בעל השליטה ונושאי המשרה בה (להלן: "תהליך הבחינה"). בסיום תהליך הבחינה, נערך דוח על ידי ועדת הסינון באשר לממצאי תהליך הבחינה, ומתקבלת על ידה החלטה בדבר קבלה או דחיה (מכל סיבה שהיא) של החברה המועמדת כחברה מציעה.

במסגרת תהליך הבחינה, נוקטת החברה במספר אמצעים, כדלקמן:

 1. קבלת הצהרות מהחברה המועמדת

במסגרת הסכם ההתקשרות בין החברה לחברה המציעה, וכן במסמך ההצעה המפורסם בפלטפורמה, כל חברה מציעה תתחייב ותצהיר כלפי החברה וכלפי מזמיני ניירות הערך (לפי העניין) כי המצגים המפורטים במסמך ההצעה הנם נכונים ומלאים למועד ההצעה ולמועד השלמתה, ובכלל זה ייכללו בין השאר מצגים הנוגעים לעניינים הבאים:

 1. החברה המציעה ומסמכי התאגדותה;
 2. הון המניות של החברה המציעה;
 3. הסכמים מהותיים;
 4. נכסים, שעבודים ובטחונות;
 5. ביטוחים;
 6. מצב פיננסי ומיסוי;
 7. עובדי החברה המציעה;
 8. פעילות החברה המציעה;
 9. קניין רוחני;
 10. הליכים משפטיים;
 11. שימוש בכספי הגיוס;
 12. תכנית עסקית;
 13. הכללת כל מידע מהותי אשר עלול להשפיע על שיקוליו של משקיע סביר לצורך קבלת החלטה בנוגע להשקעה בחברה המציעה.

במסגרת מסמכי ההצעה, יצוין בהדגשה כי אישור החברה לפרסום ההצעה בפלטפורמה, אינו מהווה אישור לפרטים המובאים בהצעה, למהימנותם, או שלמותם, וכן כי החברה אינה בודקת את נאותות ההצעה או את כדאיותה, את החברה המציעה ו/או בעלי שליטה ו/או נושאי משרה בה, מעבר לבדיקות שביצעה שיפורטו בהצעה.

 1. בדיקות לגבי החברה המועמדת:

מעבר להסתמכות על הצהרות החברה המציעה, החברה תבצע בדיקות מסוימות לחברה המועמדת, בעל השליטה ונושאי המשרה בה, כפי שייקבעו על ידה ביחס לכל הצעה, אשר סוגן והיקפן עשוי להשתנות בין חברה מועמדת אחת לשניה, בשים לב לפעילותה של החברה המועמדת, היקפה ומורכבותה. במסגרת זו, ובהתחשב בשיקולים הנ"ל, החברה עשויה לנקוט, בין היתר, באמצעים הבאים:

 • דרישה לקבלת מידע ומסמכים מהותיים מהחברה המועמדת, לרבות:
 • מסמכי התאגדות;
 • דוח של החברה המועמדת מרשם החברות;
 • טבלת אחזקות בהון החברה המועמדת (Cap Table);
 • פירוט לגבי הפרות של החברה המועמדת, בעל השליטה ו/או נושאי משרה בה, בתחום דיני חברות ודיני ניירות ערך, בחמש השנים שקדמו למועד הבדיקה;
 • הסכמים מהותיים (לרבות הסכמים עם בעלי עניין);
 • דוחות כספיים מבוקרים של החברה המועמדת, ככל שקיימים.
 • בדיקות עצמאיות של החברה לדוחות הכספיים, התכנית העסקית, סטאטוס פטנטים וטכנולוגיה של החברה המועמדת.

הבדיקות המתוארות בסעיפים (2)(א) ו- (ב) ייערכו לגבי כל חברה מועמדת, בהתעלם מסוג והיקף פעילותה.

 • הזמנת דוח עסקי ודוח אשראי צרכני או כל דוח אחר מספקי מידע מובילים (להלן: "דוחות מידע"), אשר כולל, בין השאר, מידע בדבר:
 • פיגורים, שיקים חוזרים וקיומם של חשבונות מוגבלים;
 • שעבודים הרשומים על נכסי החברה המועמדת ברשם החברות;
 • מועד ההיווסדות;
 • הון המניות הרשום והמונפק;
 • פרטי המחזיקים במניות - שם, מס' זיהוי, מס' מניות, סוג מניות ואחוז אחזקה;
 • תרשים מבנה האחזקות;
 • פרטי חברות בנות;
 • פרטי הדירקטורים;
 • קיומן של תביעות משפטיות;
 • פירוט האם הוגש כנגד החברה המועמדת צו כינוס או צו פירוק והאם הוגש כנגד בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה צו פשיטת רגל.
 • בדיקת שווי החברה המועמדת על ידי החברה או באמצעות צד שלישי.
 • ביצוע הבדיקות המתוארות בסעיף (2)(ב) על ידי צדדים שלישיים בעלי מומחיות (כגון: משרד עורכי דין, רואי חשבון, יועץ עסקי וכיו"ב)

הבדיקות המתוארות בסעיפים (2)(ג)-(ה) ייערכו לגבי חברות מועמדות מסוימות, אשר ייבחרו על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובהתחשב בפעילותה של החברה המועמדת, היקפה ומורכבותה.

החברה תבחן את התאמת המידע והמסמכים שהועברו אליה, אל מול דוחות המידע ומצגיה של החברה המועמדת, ותפעל לבירור אי-התאמות או פערים ככל שיתגלו בסיומה של בדיקה כאמור (להלן: "הליך הבירור").

בסיומו של הליך הבירור, יועברו הממצאים לוועדת הסינון, לצורך דיון בממצאים וקבלת החלטה בדבר (א) השלמת תהליך הבחינה בהצלחה והתקדמות עם החברה המועמדת לפרסום הצעה בפלטפורמה; (ב) פסילת החברה המועמדת לאור ממצאי תהליך הבחינה; (ג) התקדמות עם החברה המועמדת לפרסום ההצעה בכפוף לתיקון ואימוץ ממצאי תהליך הבדיקה, כולם או חלקם, על ידי החברה המועמדת.

 • מצג כוזב, מטעה או חסר לעניין פרט מהותי במסמך ההצעה
 1. כמפורט במסמך ההצעה, מקום שבו נודע לחברה כי נכלל בהצעה מצג כוזב ו/או מטעה ו/או חסר באופן מהותי לעניין פרט מהפרטים המנויים בסעיפים , (4), (6), (15) עד (19) לתקנה 19(א) לתקנות ההצעה, החברה תודיע על כך בהקדם לחברה המציעה.
 2. עם קבלת הודעת החברה וכמפורט במסמך ההצעה, החברה המציעה תעביר דיווח על כך בפלטפורמה, ויראו את ההצעה לאחר הדיווח כהצעה חדשה, המחליפה ומבטלת את ההצעה הנוכחית.
 3. מזמיני ניירות הערך שהשתתפו בהצעה, יתבקשו לאשר מחדש את הזמנתם בהתאם להליך ההשקעה הקבוע בהצעה; מזמינים שלא יאשרו את הזמנתם מחדש- הזמנתם לרכישת ניירות הערך המוצעים תבוטל, ויחולו ההוראות המפורטות בהצעה, לעניין החזרת הכספים ששילמו המזמינים בעד ניירות הערך המוצעים שהזמינו.
 • השתתפות פיקטיבית בהצעה

במהלך תקופת ההגשה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה) של ההצעה של החברה המציעה, החברה תנקוט אמצעים סבירים במטרה לוודא כי החברה המציעה ו/או מי מטעמה לא ערכו הסכם, בעל פה או בכתב, עם צדדים שלישיים להשתתפות נחזית בהצעה ללא שיש לאותו צד שלישי כוונה להעביר את כספי ההזמנה בעד ניירות הערך, או בכוונה תחילה להעביר את הכספים כאמור ולבטל את ההזמנה עד לסיומה של תקופת ההגשה, זאת במטרה ליצור רושם מטעה כלפי הציבור לגבי מספר מזמיני ניירות הערך או היקף הגיוס של החברה המציעה במסגרת ההצעה לאותו מועד.

במסגרת זו, רשאית החברה, בין היתר, לדרוש מן החברה המציעה להצהיר ולהעביר אליה פרטים בדבר כל הסכם, בעל פה או בכתב, עם צדדים שלישיים בנוגע להשתתפות בהצעה.

בנוסף, החברה תוודא ותאפשר הזמנה של ניירות ערך באמצעות הפלטפורמה, באמצעות אמצעי תשלום שיהיה על שמו ובבעלותו של מזמין ניירות הערך בלבד.

 • פרסום אזהרות בדבר תרמיות בהצעות שגילתה החברה

בהתאם וכנדרש על פי תקנה 7(ב)(8) לתקנות ההצעה, החברה תפרסם בפלטפורמה, במקום בולט ונגיש, אזהרות בדבר תרמיות שהתגלו בהצעות השונות, בין אם מדובר בהצעות שנעשו באמצעות הפלטפורמה של החברה ובין אם באמצעות פלטפורמות של רכזי הצעה אחרים.

האזהרה תכלול כל פרט מהותי הנוגע לתרמית, ובכלל זה את דבר התרמית, היקפה, מועדה, וכן את הפלטפורמה שבה נעשתה התרמית.

 1. מוצרים ושירותים ותשלום בגינם
  1. מוצרים ושירותים

כרכז הצעה, החברה מפעילה פלטפורמה אינטרנטית בהתאם לחוק ולתקנות ההצעה, ומעמידה שירותים לחברות מציעות המציעות ניירות ערך שלהן לציבור (להלן: "חברות מציעות") באמצעות אותה פלטפורמה, לצורך הצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור, בהתאם להוראות הדין.

במסגרת זו, החברה תספק לחברות המציעות שירותים בהם היא מחויבת על פי דין כרכז הצעה, ובכלל זה לאפשר לחברות המציעות להעביר דיווחים למחזיקי ניירות הערך שלהן באמצעות האתר, נקיטת אמצעים לוודא כי ההצעה ותנאיה מקיימים את הוראות החוק ותקנות ההצעה ועוד.

בנוסף, החברה רשאית ועשויה לייעץ לחברות המציעות בכל הקשור לתוכן ומבנה ההצעה, לרבות אך לא רק לסייע להן בהכנת מסמכי ההצעה.

נכון למועד מסמך זה, החברה אינה מספקת דירוג לניירות הערך המוצעים במסגרת ההצעות השונות המפורסמות הפלטפורמה.

  1. אופן קביעת התשלום בעד השירותים

החברה זכאית לתמורה, במזומן ו/או בניירות ערך של החברה המציעה, בגין שירותיה כאמור לעיל, זאת על פי מודל תמחור שעשוי להיות מבוסס ולהיגזר מהיקף ההשקעה בהצעות מסוימות, מורכבות והיקף השירותים שמעמידה החברה במסגרתה של כל הצעה, הכול בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

בנוסף, עשויה החברה לגבות תשלומים שוטפים בגין שירותים ו/או פעולות שהיא מחויבת בנקיטתם על פי דין, לאחר השלמת ההצעה, וכן בגין שירותים נוספים ככל שיהיו.

תנאי השכר של עובדי החברה ונושאי המשרה בה, אינם מותנים בהכנסות מהצעות מסוימות, והם לא מקבלים, במישרין או בעקיפין, ניירות ערך בחברות המציעות.

 1. אמות מידה לבחירת ההצעות המפורסמות באתר האינטרנט

החברה רואה חשיבות רבה באימוץ אמות מידה שינחו את ויסייעו לעובדי החברה הרלבנטיים בבואם לבחון את טיב וכדאיות ההתקשרות עם חברות שונות המבקשות לגייס באמצעות הפלטפורמה, זאת כנדרש על פי החוק ותקנות ההצעה, בקשר עם פעילותה של החברה כרכז הצעה.

בחירת החברות המבקשות תיעשה על בסיס שקלול של אמות מידה שונות, אשר חלקן מבוססות על התרשמותם הבלתי אמצעית של נציגי החברה מן החברות המציעות המבקשות לגייס באמצעות הפלטפורמה 0להלן: "החברות המבקשות"), בעלי מניותיה העיקריים ונושאי המשרה בה, וחלקן מבוססות על היבטים נוספים שהנם משמעותיים בראייתה של החברה בהקשר של פעילות החברות המבקשות. אמות המידה שייבחנו על ידי החברה, ייכללו בין היתר:

 • תחום וענף הפעילות של החברה, היקפם ואטרקטיביות ההשקעה בהם;
 • השוק שבו פועלת החברה המבקשת, והפוטנציאל העסקי הטמון בו;
 • בשלות עסקית של החברה המבקשת וקיומן של מיומנויות רלוונטיות של נושאי המשרה בה בתחום שבו החברה המבקשת פועלת;
 • התפתחויות עסקיות ואבני דרך משמעותיות שהשלימה החברה המבקשת החל ממועד הקמתה;
 • בעלותה של החברה המבקשת על זכויות קניין רוחני הדרושות לה לפעילותה;
 • קיומה של תכנית עסקית ממשית לתקופה של 24 חודשים לפחות;
 • קיומם של דוחות כספיים סקורים או מבוקרים ערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים;
 • מצבה הפיננסי של החברה המבקשת, ובכלל זה הכנסות, רווחים, הפסדים וכיו"ב.
 • השקעות קודמות שנעשו בחברה, בשים לב בין היתר, לשווי החברה המבקשת בכל השקעה והזכויות שהוקנו למשקיעים על פיה;
 • שווי החברה המבקשת אשר על פיו ברצונה לגייס באמצעות הפלטפורמה, וטיב הנתונים שבבסיסו;
 • סבירות השלמת סכום הגיוס המבוקש במסגרת ההצעה בפלטפורמה והשימוש המיועד בתמורת ההצעה;
 • הערכה לעניין הסיכוי למימוש ההשקעה, דהיינו לקרות אירוע EXIT;
 • קיומם של כישורים, ידע וניסיון מתאימים של נושאי המשרה בחברה המבקשת;
 • מחויבותם של אנשי מפתח בחברה המבקשת, לרבות מייסדיה, להמשיך לתרום ו/או להיות מועסקים בחברה המבקשת לתקופה משמעותית לאחר השלמת ההצעה;
 • העדר ממצאים חריגים ביחס לחברה המבקשת, בעל מניות עיקריים ונושאי המשרה בה.

 

 

[1] להודעת סגל הרשות, בדבר אישור רישומה של החברה במרשם הרכזים, כפי שפורסמה באתר הרשות, לחץ כאן.

[2] (א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (עבירות של מתן/ לקיחת שוחד), 392 (גניבת נכס מתאגיד), 415 (קבלת דבר במרמה), 418 עד 420 (זיוף מסמכים) ו-422 עד 428 (422 - שידול במרמה; 423 – רישום כוזב במסמכי תאגיד; 424 – עבירות מנהלים בתאגיד לרבות אי גילוי מידע; 425 – מרמה והפרת אמונים בתאגיד; 426 – העלמה במרמה; 427 ו- 428 – סחיטה בכוח ובאיומים) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד (שימוש במידע פנים בידי איש פנים/ מקורו באיש פנים), 53(א) (הורשע בעבירה לפי חוק ניירות ערך) ו-54 (הליך מנהלי לפי חוק ניירות ערך) לחוק; (ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

[3] (א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (עבירות של מתן/ לקיחת שוחד), 392 (גניבת נכס מתאגיד), 415 (קבלת דבר במרמה), 418 עד 420 (זיוף מסמכים) ו-422 עד 428 (422 - שידול במרמה; 423 – רישום כוזב במסמכי תאגיד; 424 – עבירות מנהלים בתאגיד לרבות אי גילוי מידע; 425 – מרמה והפרת אמונים בתאגיד; 426 – העלמה במרמה; 427 ו- 428 – סחיטה בכוח ובאיומים) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד (שימוש במידע פנים בידי איש פנים/ מקורו באיש פנים), 53(א) (הורשע בעבירה לפי חוק ניירות ערך) ו-54 (הליך מנהלי לפי חוק ניירות ערך) לחוק; (ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;