הסיכונים הכרוכים בהשתתפות בהצעה באמצעות רכז הצעה

   

 

 

השקעות בניירות ערך של חברות פרטיות באופן כללי, וחברות פרטיות בשלבים מוקדמים בפרט, מאופיינת ברמה גבוהה של סיכון, בין היתר, לאור כל אלו:

 

 

  • אפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה עקב כניסת החברה המציעה להליכי חדלות פרעון ו/או פירוק;
  • אפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה, בשים לב לכך שהמשקיעים הינם בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות ו/או עסקאות של החברה המציעה עם בעלי עניין בה, לרבות מכירת השליטה בחברה המציעה או נכסיה המהותיים;
  • היעדר סחירות ושוק ציבורי לניירות הערך של החברה המציעה, הואיל והם אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או בכל בורסה אחרת. 
  • שיעור אחזקות כל משקיע בהון החברה המציעה עשוי להידלל כתוצאה מהקצאות עתידיות של ניירות ערך שלה, לרבות אך לא רק, במסגרת גיוסי הון עתידיים של החברה המציעה, ככל שיהיו, והכול בכפוף לזכויות הצמודות לניירות הערך המוצעים.
  • סיכונים הכרוכים בהשקעות באופן מקוון על פי מודל ההצעה ("מימון המונים"), ובכלל זה חוסר יכולת של הציבור לנהל משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה והיעדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה בהתחשב בהיקפה.
  • שווי החברה המציעה ותמחור ניירות הערך המוצעים במסגרת ההצעה, עשויים להיות מבוססים על הערכת הנהלת החברה המציעה, ואינם בהכרח מבוססים על הערכת שווי או חוות דעת של גורם פיננסי או כל גורם מוסמך אחר. 
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך שלה לציבור. רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום ההצעה ולא בדקה אותה, והחברה המציעה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.

 

 

הסיכונים המתוארים לעיל, הינם בנוסף לסיכונים הייחודיים של כל חברה מציעה המפורטים במסגרת ההצעה. לאור הסיכונים הכרוכים בהשקעות בניירות ערך בכלל, ובחברות בתחילת דרכן בפרט, סמארט פנדינג ממליצה למשתמשים לבצע פיזור השקעות, ולהשקיע סכומים אשר יש ביכולתם הכלכלית לספוג את הפסדם.